Rezervoari

Rezervoari za komprimovani vazduh

Rezervoari za komprimovani vazduh su sudovi pod pritiskom, dizajnirani i proizvedeni za skladištenje komprimovanog vazduha. Izbor odgovarajućeg rezervoara zavisi od kapaciteta kompresora, odnosno, potrošnje komprimovanog vazduha. TP serija rezervoara je dizajnirana i napravljena prema važećim propisima Evropske Unije i usklađena je u potpunosti sa važećim regulativama Republike Srbije za sudove pod pritiskom.

Svi rezervoari TP serije nose CE i 3A znak i poseduju kompletnu atestno-tehničku dokumentaciju overenu od strane Imenovanog tela Republike Srbije.

Podeli: